e-hvtd v2.0 (9175)

改轍 cải triệt
♦Đổi đường xe đi. ◇Tào Thực : Trung quỳ tuyệt vô quỹ, Cải triệt đăng cao cương , (Tặng bạch mã vương bưu ) Trên đường cái tuyệt không có vết xe đi, Đổi đường đi lên gò cao.
♦Thay đổi phương pháp.