e-hvtd v2.0 (9175)

改良 cải lương
♦Sửa đổi cho tốt đẹp hơn.
♦☆Tương tự: cải cách , cải tiến , cải chánh , cải thiện .
♦★Tương phản: bảo thủ .