e-hvtd v2.0 (9175)

據實 cứ thật
♦Dựa theo sự thật, căn cứ theo tình hình thật tế.