e-hvtd v2.0 (9175)

振起 chấn khởi
♦Làm cho thịnh vượng. § Cũng như hưng khởi . ◎Như: chấn khởi đạo nghĩa .