e-hvtd v2.0 (9175)

按脈 án mạch
♦Bắt mạch (dùng ba ngón tay xem xét mạch mạnh yếu, trạng thái biến hóa, v.v.). § Cũng nói là bả mạch .