e-hvtd v2.0 (9175)

按察 án sát
♦Tuần sát, kiểm tra. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Thử thì Khổng Minh án sát tứ quận vị hồi (Đệ ngũ thập thất hồi).