e-hvtd v2.0 (9175)

招撫 chiêu phủ
♦★Tương phản: thát phạt , thảo phạt .
♦Kêu gọi quân phản loạn về hàng, vỗ về các kẻ lưu tán trở về yên phận làm ăn. ◇Hậu Hán Thư : (Giả) Tông tức di thư cáo thị, các sử an kì tư nghiệp, chiêu phủ hoang tán, quyên phục dao dịch , 使, , (Giả Tông truyện ).