e-hvtd v2.0 (9175)

招供 chiêu cung
♦Thừa nhận tội trạng. ☆Tương tự: thừa nhận . ◇Côn Kịch : Nhược bất chiêu cung, giáp côn tương đãi , (Thập ngũ quán , Đệ tam tràng).
♦Lời cung (trong việc thẩm lí án kiện).