e-hvtd v2.0 (9175)

拙筆 chuyết bút
♦Cây bút xấu cùn, bút phẩm chất kém cỏi. ◇Lục Du : Hưng phát cựu phôi hà hại túy, Thi thành chuyết bút diệc kham thư , (Tỉnh sự ).
♦Lời nói nhún về tác phẩm thư họa hoặc văn chương của mình.