e-hvtd v2.0 (9175)

拔身 bạt thân
♦Thoát thân. ◎Như: tha triền đắc ngã vô pháp bạt thân .
♦Cất lên, đề bạt.