e-hvtd v2.0 (9175)

拔城 bạt thành
♦Đánh lấy thành trì.
♦Bỏ thành. ◇Lưu Vũ Tích : Thành thủ Lỗ tướng quân, Bạt thành tòng thử khứ , (Thuận dương ca ).