e-hvtd v2.0 (9175)

抱薪救火 bão tân cứu hỏa
♦Ôm củi chữa cháy. Ý nói ví muốn trừ họa, nhưng dùng phương pháp sai lầm, làm cho tai hại thêm lên. ☆Tương tự: hỏa thượng kiêu du , dương thang chỉ phí .