e-hvtd v2.0 (9175)

折線 chiết tuyến
♦Đường gãy (hình học).