e-hvtd v2.0 (9175)

不便 bất tiện
♦Không có lợi.
♦Bất thích nghi.
♦Không quen. ◇Kê Khang : Tố bất tiện thư, hựu bất hí tác thư 便, (Dữ San Cự Nguyên tuyệt giao thư ) Vốn không quen viết thư, lại không thích viết thư.
♦Tới mức, bằng với. ◇Nhị khắc phách án kinh kì : Tiểu đệ tuy bất tiện tự Giả Đại Phu chi xú, khước dữ lệnh tỉ tương tịnh, tất thị bất cập 便, , (Quyển thập thất) Tiểu đệ tuy không xấu tới bực Giả Đại Phu, nhưng đem ra so với chị ngài, hẳn là không bằng.
♦Thiếu thốn tiền bạc. ◎Như: nhĩ như quả nhất thì thủ đầu bất tiện, ngã khả dĩ tiên điếm thượng 便, nếu như anh nhất thời túng thiếu tiền nong, tôi có thể ứng trước cho.