e-hvtd v2.0 (9175)

慶祝 khánh chúc
♦Chúc mừng, chúc tụng.
♦Lễ mừng.