e-hvtd v2.0 (9175)

慇懃 ân cần
♦Cay đắng nhọc nhằn.
♦Khẩn khoản, quan tâm đến rất nhiều, chu đáo. ◇Phù sanh lục kí : Vân ân cần khoản tiếp (Khuê phòng kí lạc ) Vân tiếp đãi hết lòng chu đáo. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Doãn ân cần kính tửu, khẩu xưng Đổng thái sư tịnh Bố chi đức bất tuyệt , (Đệ bát hồi) (Vương) Doãn khẩn khoản mời rượu, miệng không ngớt khen ngợi tài đức của Đổng thái sư và Lã Bố.
♦Muôn vàn. ◇Tô Thức : Ân cần mạc vong phân huề xứ, Hồ thủy đông biên phụng lĩnh tây , 西 (Tặng biệt ).