e-hvtd v2.0 (9175)

感舊 cảm cựu
♦Xúc động nhớ tới việc cũ, người xưa. ◇Phó Lượng : Cảm cựu vĩnh hoài, thống tâm tại mục , (Vị Tống công chí Lạc Dương yết ngũ lăng biểu ).