e-hvtd v2.0 (9175)

愛護 ái hộ
♦Thương yêu che chở. ◇Hồng Tốn : Kinh đô trung hạ chi hộ bất trọng sanh nam, mỗi sanh nữ, tắc ái hộ như phủng bích kình châu , , (Dương cốc mạn lục ).