e-hvtd v2.0 (9175)

愛撫 ái phủ
♦Yêu thương vỗ về. ◇Tống sử : Trọng Yêm vi tướng, hiệu lệnh minh bạch, ái phủ sĩ tốt , , (Phạm Trọng Yêm truyện ).