e-hvtd v2.0 (9175)

愛力 ái lực
♦Thương tiếc sức người sức vật. ◇Diêm thiết luận : Vị dân ái lực, bất đoạt tu du , (Thụ thì ).
♦Sức thu hút, sức đoàn kết.
♦Tinh thần hữu ái.