e-hvtd v2.0 (9175)

不佞 bất nịnh
♦Kém cỏi (tiếng tự khiêm). § Cũng như bất tài .
♦Người biết nói năng khôn khéo để lấy lòng kẻ khác. ◇Luận Ngữ : Ung dã, nhân nhi bất nịnh , (Công Dã Tràng ) Thầy Ung là người nhân nhưng không khéo ăn nói.