e-hvtd v2.0 (9175)

恭謹 cung cẩn
♦Cung kính cẩn thận. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Duy trưởng tử Tào Phi, đốc hậu cung cẩn, khả kế ngã nghiệp , , (Đệ thất thập bát hồi) Chỉ có con trưởng là Tào Phi, có bụng thành thực cung kính cẩn thận, có thể nối nghiệp ta.