e-hvtd v2.0 (9175)

恭謙 cung khiêm
♦Cung kính khiêm nhượng. § Cũng nói là cung tốn . ◇Cửu Long bôi truyền kì : Tha hướng lão nhân thâm cúc nhất cung, cung khiêm địa thuyết: Tôn kính đích bác sĩ tiên sanh, ngã thị lệnh ái tại Đông Phương Đại Học đích đồng học , : , (Tam ).