e-hvtd v2.0 (9175)

恭喜 cung hỉ
♦Chúc mừng. ◎Như: cung hỉ nhĩ hựu thăng quan lạp .
♦Nhậm chức. ◇Nho lâm ngoại sử : Lục lão da tuyệt tảo lai thuyết, yếu tại giá lí bãi tửu, thế lưỡng vị công tử tiễn hành, vãng Nam Kinh cung hỉ khứ , , , (Đệ tứ thập nhị hồi).