e-hvtd v2.0 (9175)

恭人 cung nhân
♦Người khoan nhu. ◇Thi Kinh : Ôn ôn cung nhân, Duy đức chi cơ , (Đại nhã , Ức ) Người ôn hòa khoan nhu, Là nền tảng của đức hạnh.
♦Hiệu phong cho vợ quan tứ phẩm (dưới đời nhà Minh).