e-hvtd v2.0 (9175)

恩餉 ân hướng
♦Chiến sự kết thúc, tiền lương cấp cho binh sĩ khi bị giải tán gọi là ân hướng .