e-hvtd v2.0 (9175)

恩澤 ân trạch
♦Ơn vua ban phát cho dân.
♦Tỉ dụ ơn lớn như mưa nhuần tưới cây cỏ.