e-hvtd v2.0 (9175)

恩寵 ân sủng
♦Ơn huệ vua ban cho bề tôi.
♦Phiếm chỉ sủng ái đối với bề dưới.