e-hvtd v2.0 (9175)

恩化 ân hóa
♦Lấy ân huệ mà giáo hóa. ◇Tam quốc chí : Thần triếp phụng tuyên chiếu mệnh, đạo dương ân hóa, phục kì xã tắc , , (Chung Hội truyện ).