e-hvtd v2.0 (9175)

徵集 trưng tập
♦Triệu tập. ◇Hậu Hán Thư : Trưng tập danh nho, đại định kì chế , (Vi Bưu truyện ).
♦Trưng cầu thu tập. ◇Lỗ Tấn : Mỗi nguyệt hoặc mỗi quý, trưng tập tác phẩm, tinh tuyển chi hậu, xuất nhất kì san , , (Thư tín tập , Trí tào bạch ).