e-hvtd v2.0 (9175)

彭湃 bành phái
♦§ Cũng viết là bành phái .
♦Âm ầm, sôi sục (sóng nước).
♦Thanh thế lớn lao, khí thế mạnh mẽ.