e-hvtd v2.0 (9175)

彭彭 bành bành
♦Nhiều, đông. ◇Trương Tịch : Chiến xa bành bành tinh kì động, Tam thập lục quân tề thượng lũng , (Tướng quân hành ).