e-hvtd v2.0 (9175)

形式 hình thức
♦Ngoại quan, ngoại hình.
♦Thể thức tác phẩm văn học. § Như thơ, văn xuôi, tiểu thuyết, v.v. Nói tương đối với nội dung .
♦Biểu tượng.