e-hvtd v2.0 (9175)

強度 cường độ
♦Mức độ mạnh. ◎Như: quang tuyến cường độ .