e-hvtd v2.0 (9175)

強化 cường hóa
♦Tăng thêm, làm cho vững mạnh (tính chất, trình độ).