e-hvtd v2.0 (9175)

中的 trúng đích
♦Bắn trúng mục tiêu.
♦Đạt được mục đích.
♦Nói đúng, đích đáng. ◇Lí Ngư : Ngôn ngôn trúng đích, tự tự kinh nhân , (Nhàn tình ngẫu kí , Từ khúc ) Lời lời đích đáng, chữ chữ kinh người.