e-hvtd v2.0 (9175)

引力 dẫn lực
♦Sức thu hút lẫn nhau giữa các vật thể.