e-hvtd v2.0 (9175)

弓裘 cung cừu
♦Con nối được nghiệp cha. § Nguồn gốc: ◇Lễ Kí : Lương dã chi tử, tất học vi cừu; lương cung chi tử, tất học vi ki , ; , (Học kí ).