e-hvtd v2.0 (9175)

弓形 cung hình
♦Hình vòng cung. § Cũng gọi là khuyết viên , viên phân .