e-hvtd v2.0 (9175)

弊舍 tệ xá
♦Ngôi nhà xấu xa (tiếng khiêm nhường chỉ ngôi nhà mình ở). § Cũng nói: xá gian . ◎Như: hoan nghênh đồng hành, bằng hữu, lão sư tiền vãng tệ xá , , .