e-hvtd v2.0 (9175)

弄筆 lộng bút
♦Chấp bút viết chữ, làm văn, vẽ tranh. ◇Vương An Thạch : Tửu hàm lộng bút khởi xuân phong (Thuần phủ xuất thích huệ sùng họa yếu dữ tác thi ) Rượu say cầm bút làm nổi dậy gió xuân.
♦Múa may bút mực điên đảo thị phi.