e-hvtd v2.0 (9175)

幻身 ảo thân, huyễn thân
♦Thuật ngữ Phật giáo: Thân giả hợp, do đất, nước, lửa, gió mà thành. ◇Đại phương quảng viên giác tu đa la liễu nghĩa kinh : Bỉ chi chúng sanh, huyễn thân diệt cố, huyễn tâm diệc diệt. Huyễn tâm diệt cố, huyễn trần diệc diệt , , . , (Quyển thượng ).