e-hvtd v2.0 (9175)

不二 bất nhị
♦Không ăn ở hai lòng.
♦Không xảy ra, không làm lại lần thứ nhì.
♦Không hai: lí nhất thật, như như bình đẳng mà không có sự khác biệt giữa cái này với cái kia. ◇Duy Ma Cật sở thuyết kinh : Nãi chí vô hữu văn tự, ngữ ngôn, thị chân nhập bất nhị pháp môn , , Đạt tới chỗ không còn văn tự, ngôn ngữ, tức vào được pháp môn Không Hai.