e-hvtd v2.0 (9175)

丙舍 bính xá
♦Nhà bậc thứ ba, so với chính thất, trong cung đời Đông Hán .
♦Phiếm chỉ phòng riêng bên cạnh chính thất, hoặc phòng xá giản lậu.
♦Phòng để người chết trong mộ địa.