e-hvtd v2.0 (9175)

不願 bất nguyện
♦Không muốn, không cam chịu, không tình nguyện. ☆Tương tự: bất khẳng . ★Tương phản: nguyện ý .