e-hvtd v2.0 (9175)

巴拿馬 ba nã mã
♦Paraguay (tiếng Pháp).