e-hvtd v2.0 (9175)

州長 châu trưởng
♦Ngày xưa chỉ vua chư hầu thống trị một châu hoặc một bộ tộc.
♦Thủ trưởng một châu.
♦☆Tương tự: châu bá .