e-hvtd v2.0 (9175)

州伯 châu bá
♦Ngày xưa chỉ vua chư hầu thống trị một châu.
♦Người giữ chức vụ hành chánh cao nhất một châu.
♦☆Tương tự: châu trưởng .