e-hvtd v2.0 (9175)

崩壞 băng hoại
♦Hư hỏng đổ nát. ◎Như: lễ nhạc băng hoại lễ nhạc giáo hóa hư hỏng, đạo đức quy củ, kỉ cương xã hội đổ nát.