e-hvtd v2.0 (9175)

屬望 chúc vọng
♦Trông chờ, kì vọng. ◇Hậu Hán thư : Thiên hạ ngung ngung, chúc vọng phong chánh , (Lí Cố truyện ).
♦Chú mắt nhìn. ◇Trần Nhữ Nguyên : Nhất thiên thu thủy, Vạn lí chinh nhân. Chúc vọng san xuyên, Bất thăng thê sảng , . , (Kim liên kí , Lượng di ).